کابل بالابر و کابل اتصال متحرک گرد

کابل بالابر و کابل اتصال متحرک گرد

ایـن نـوع از محصـولات مطابـق اسـتاندارد ملـی ISIRI 6-607 و 60227 IEC از مقطـع هـادی 6 بـه بـالا عمومـا تولیــد می‌گردنــد کــه بــه آن هــا کابــل‌هــای افشــان نیمــه ســنگین نیــز اطـلـاق مــی‌شــود.

مشخصات فنی

کابل افشان مطابق استاندارد 60227 IEC و 607-6 ISIRI

ولتاژ نامی :   U° / U = 750/450 V

الزامات دمایی و محدوده حرارتی : 

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی :  70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150o

در سطح کابل :

 در حالت نصب ثابت : 40oC- تا 70oC+ 

 در حالت خم‌شوندگی :  5oC- تا 50oC+

 آزمون ولتاژ :5min 2000V 50Hz ac 

ساختار

C/PVC/CU 

هادی:  مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر )

عایق:  آمیزه PVC از نوع D/PVC

نحوه قرارگیری رشته‌ها : 

رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می شوند.

 روکش : PVC نوع °70 ST5

کاربرد

ایــن نــوع کابل‌هــا بــرای اســتفاده جهــت اســتفاده در بالابرهــا و نیــز در اتصــالات متحــرک مناســب مــی‌باشــند .

جدول 5

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.