کابل قابل انعطاف (افشان)

آشنایی با کابل قابل انعطاف (افشان)

کابل افشان در انواع کابل فشار ضعیف، قدرت، ارت، کنترل، کابل کولری و … تولید می شود. این کابل ها به دلیل انعطاف پذیری بالا، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. از این محصولات اغلب در مکان هایی که نیاز به پیچش و انعطاف زیادی وجود دارد، استفاده می شود.

مشخصات فنی

کابل افشان مطابق استاندارد IEC 60227-5 و 607-5 ISIRI

ولتاژ نامی : U° / U = 500/300 V

الزامات دمایی و محدوده حرارتی :

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC

در سطح کابل :

در حالت نصب ثابت : 40oC- تا 70oC+

در حالت خم‌شوندگی : 5oC- تا 50oC-

آزمون ولتاژ :  2000V ac 50Hz 5min

ساختار

VC/PVC/CU

هادی: مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر )

عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC

نحوه قرارگیری رشته ها : رشـته هـا بـا طـول تـاب مشـخص شـده در اسـتاندارد بـه هـم تابیـده مـی شـوند اسـتفاده از رشـته در مرکـز مجـاز نمـی باشـد .

روکش : PVC نوع °70 ST55

کاربرد

ایـن نـوع کابل‌هـا جهـت اسـتفاده بـه منظـور کنتـرل و اتصـال در ماشـین‌هـا ، تسـمه نقالـه‌هـا ، خطـوط تولیـد ،صنایـع ابـزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط کاربرد دارند.

جدول 3

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *