کابل قابل انعطاف سبک (افشان)

آشنایی با کابل قابل انعطاف سبک (افشان)

کابـل‌هـای افشـان سـبک یـا کابـل‌هـای انعطـاف پذیـر بـا هـادی افشـان مسـی و بـا مصـارف و کاربـرد خانگــی و ماشــین آلات برقــی کوچــک بــا بــار مکانیکــی ســبک هســتند. از ایــن کابــل‌هــا نبایــد انتظــار اسـتحکام فیزیکـی و حرارتـی بـالا داشـت؛ بـر ایـن اسـاس نصـب و اسـتفاده از آن در کابل‌کشـی‌هـای بیرون از سـاختمان، تجهیـزات صنعتـی و دسـتگاه‌هـای گرمایشـی مجـاز نمـی‌باشـد.

مشخصات فنی

کابل افشان مطابق استاندارد IEC 60227-5 و 607-5 ISIRI

ولتاژ نامی : U° / U = 300/300 V

الزامات دمایی و محدوده حرارتی :

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC

در سطح کابل :

در حالت نصب ثابت : 40oC- تا 70oC-

در حالت خم‌شوندگی : 5oC- تا 50oC+

آزمون ولتاژ :5min 2000 Hz 50 ac

ساختار

C/PVC/CU 

هادی:  مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر )

عایق:  آمیزه PVC از نوع D/PVC

نحوه قرارگیری رشته‌ها : 

بند گرد : رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می شوند.

 بند تخت : رشته ها بایستی به طور موازی قرار گیرند.

 روکش : PVC نوع °70 ST5

کاربرد

1 -تجهیزات روشنایی آویزی در ساختمان‌ها 

2 -تجهیزات روشنایی قابل حمل مانند چراغ مطالعه و نورتاب 

3 – کابـل رابـط وسـایل الکتریکـی خانگـی ماننـد پنکـه، هـم زن، مخلـوط کـن، آب میـوه گیـری، جـارو برقـی، دسـتگاه هـای صوتـی و تصویـری و ماشـین‌هـای اداری و دفتـری 

4 – کابل رابط دستگاه محافظ ولتاژ خانگی استاندارد تولید : 5-60227 IEC و 5.21 HD CENELEC، 5-607 I

جدول 4

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.