کابل کواکسیال فرکانس بالا 50 و 75 اهم

آشنایی با کابل کواکسیال 50 اهم 75 اهم

واژه کواکســیال یــا هــم محــور از آنجــا گرفتــه شــده اســت کــه هــادی داخلــی و شــیلد دارای محــور هندســی مشــترک هســتند. کابــل کواکســیال توســط مهنــدس و ریاضــی دان انگلیســی Oliver Heaviside در ســال 1880 اختــراع شــده اســت.

مشخصات فنی

کابل کواکسیال فرکانس بالا FREQUENCY HIGH مطابق استاندارد 3501 JIS 

مقاومت عایقی : حداقل 10000 مگا اهم بر کیلومتر 

تست ولتاژ : AC 2000V 50 Hz امپدانـس مشـخصه کابـل (Z0 ) توسـط مقـدار ثابـت دی‌الکتریـک عایـق داخلـی و شـعاع هـادی داخلـی و بیرونـی مشـخص مـی‌شـود. مقـدار امپدانـس مشـخصه بسـیار مهـم اسـت، چـرا کـه امپدانـس منبـع و بـار بایـد بـا هـم هماهنـگ باشـند تـا از انتقـال حداکثـری تـوان اطمینـان حاصـل شـود. 

ساختار

PVC/CU/AL FOIL/PE/CU

هادی مس آنیل شده گروه 1 یا 2 مطابق استاندارد 60228 IEC

عایق : پلی اتیلن فوم شده،  فویل آلومنیوم، بافت مسی آنیل شده

روکش: PVC به رنگ سفید و مقاوم در برابر اشعه UV 

کاربرد

کابــل کواکســیال بــه عنــوان خــط انتقــال داده بــرای ســیگنال‌هــای رادیویــی و تلویزیونــی اســتفاده مــی‌شـود. یکـی از کاربـرد‌هـای آن خطـوط تغذیـه بـرای اتصـال فرسـتنده‌هـای و گیرنـده‌هـای رادیویـی بـه آنتـن مـی‌باشـد. دیگـر کاربـرد کابـل کواکسـیال اسـتفاده در شـبکه‌هـای کامپیوتـری اسـت و کاربـرد دیگـر آن بـرای انتقـال سـیگنال‌هـای تلویزیونـی و ماهـواره‌ای اسـت. 

یکـی از مزایـای کابـل کواکسـیال نسـبت بـه دیگـر خطـوط انتقـال رادیویـی ایـن اسـت کـه در یـک کابـل کواکسـیال ایـده‌آل میـدان الکتـرو‌مغناطیسـی فقـط در فضـای بیـن هـادی و شـیلد(هـادی داخلـی و بیرونـی) وجـود دارد. ایـن مزیـت باعـث مـی‌شـود کـه بتـوان ایـن کابـل را در کنـار اشـیاء فلـزی اسـتفاده نمـود بـدون اینکـه از تلفـات انـرژی کـه در دیگـر کابـل‌هـای انتقـال رخ مـی‌دهـد. همچنیـن کابـل کواکسـیال از سـیگنال در برابــر تداخــل میــدان هــای الکتــرو‌مغناطیســی خارجــی توســط شــیلد محافــظ محافظــت مــی‌کنــد.

 کابـل‌هـای بـا قطـر بزرگتـر و کابـل‌هـای بـا چندیـن لایـه شـیلد نشـتی کمتـری دارنـد. ایـن خاصیـت کابـل کواکسـیال باعـث مـی‌شـود کـه ایـن کابـل گزینـه مناسـبی بـرای انتقـال سـیگنال‌هـای ضعیـف کـه تحمـل تداخـل عوامـل محیطـی را ندارنـد باشـد. کابـل‌هـای کواکسـیال تولیـدی ایـن شـرکت بـه صـورت تمـام مـس و بـا مشـخصات زیـر مـی‌باشـد کـه بنـا بـه درخواسـت مشـتری و نـوع سـفارش ایشـان قابـل تغییـر مـی‌باشـد. 

#
نوع کابل
قطر هادی (mm)
قطر عایق (mm)
تعداد رشته شیلد
امپدانس مشخصه
جنس عایق
جنس روکش
قطر نهایی
1

4.5C - 2V

0.9

4.5

96

75 Ω

PE - FOM

PVC - Anty UV

6.3

2

RG 59

0.72

3.5

128

50 Ω

PE

PVC - Anty UV

5.3

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.