کابل غیرقابل انعطاف سبک (مفتولی)

آشنایی با کابل غیر قابل انعطاف سبک(مفتولی)

کابـل هـای غیرقابـل انعطـاف مفتولـی سـبک در دو گـروه تـک‌رشـته و چنـد رشـته بـا هـادی مسـی آنیـل شــده بــا مشــخصات و الزامــات اســتاندارد مربوطــه قابــل تولیــد و عرضــه مــی‌باشــند. این نــوع کابــل‌هــا بایــد بــا مقــررات مربوطــه در اســتاندارد ISIR 607-4 ، IEC 60227-3 مطابقت نماید.

مشخصات فنی

تعداد هادی ها : ‌ 2 ، 3 ، 4 یا 5

رشته ولتاژ نامی :

U° / U = 500/300 V

الزامات دمایی و محدوده حرارتی :

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC

در سطح کابل :

در حالت نصب ثابت : 30oC- تا 70oC+

در حالت خم‌شوندگی : 5oC- تا 50oC+

آزمون ولتاژ : DC2000 V

ساختار محصول

PVC/PVC/CU

هادی:  مس آنیل شده گروه 1و2 ( انعطاف پذیر ) مطابق استاندارد IEC 60228 یا 3084ISIRI

گروه 1 : هادی تک‌مفتولی

گروه 2 : هادی‌های تابیده شده منظم

عایق:

آمیزه PVC از نوع C/PVC بوده و هادی را در بر گرفته باشد. نحوه قرارگیری

رشته‌ها :

رشته‌ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می‌شوند.

روکـش میانـی :

رشـته‌هـای بهـم تابیـده شـده بایسـتی بـه وسـیله یـک پوشـش داخلـی اکسـترود شـده شـامل لاستیک غیـر ولکانیـزه و یــا آمیــزه ای از پلاستیک پوشــانیده شــوند. جدا نمــون رشــته هــا از هــم بایــد بــه آســانی انجــام شــود. روکـش میانـی در اصطلـاح فیلر نامیده می‌شود.

روکش : PVC نوع °70 ST4 بوده و روکش میانی را در بر گیرد.

رنگ روکش : مشکی

کاربرد

از کابل های غیر قابل انعطاف در کارخانجات تولیدی، تجهیز و راه اندازی ماشین آلات، تغذیه شبکه برق خانگی، داخل سینی های برق و مکان هایی که بایستی محصول به صورت نصب ثابت قرار بگیرد استفاده می‌شود.

موارد مصرف : جهت نصب در داخل یاخارج ساختمان، داخل دیوار و در زیرزمین

موارد منع مصرف: در مکان‌هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد، مناسب نمی‌باشد.

جدول 2

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.