کابل غیرقابل انعطاف سبک (مفتولی)

آشنایی با کابل غیر قابل انعطاف سبک(مفتولی)

کابـل هـای غیرقابـل انعطـاف مفتولـی سـبک در دو گـروه تـک‌رشـته و چنـد رشـته بـا هـادی مسـی آنیـل شــده بــا مشــخصات و الزامــات اســتاندارد مربوطــه قابــل تولیــد و عرضــه مــی‌باشــند. این نــوع کابــل‌هــا بایــد بــا مقــررات مربوطــه در اســتاندارد ISIR 607-4 ، IEC 60227-3 مطابقت نماید.

مشخصات فنی

تعداد هادی ها : ‌ 2 ، 3 ، 4 یا 5

رشته ولتاژ نامی :

U° / U = 500/300 V

الزامات دمایی و محدوده حرارتی :

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC

در سطح کابل :

در حالت نصب ثابت : 30oC- تا 70oC+

در حالت خم‌شوندگی : 5oC- تا 50oC+

آزمون ولتاژ : DC2000 V

ساختار محصول

PVC/PVC/CU

هادی:  مس آنیل شده گروه 1و2 ( انعطاف پذیر ) مطابق استاندارد IEC 60228 یا 3084ISIRI

گروه 1 : هادی تک‌مفتولی

گروه 2 : هادی‌های تابیده شده منظم

عایق:

آمیزه PVC از نوع C/PVC بوده و هادی را در بر گرفته باشد. نحوه قرارگیری

رشته‌ها :

رشته‌ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می‌شوند.

روکـش میانـی :

رشـته‌هـای بهـم تابیـده شـده بایسـتی بـه وسـیله یـک پوشـش داخلـی اکسـترود شـده شـامل لاستیک غیـر ولکانیـزه و یــا آمیــزه ای از پلاستیک پوشــانیده شــوند. جدا نمــون رشــته هــا از هــم بایــد بــه آســانی انجــام شــود. روکـش میانـی در اصطلـاح فیلر نامیده می‌شود.

روکش : PVC نوع °70 ST4 بوده و روکش میانی را در بر گیرد.

رنگ روکش : مشکی

کاربرد

از کابل های غیر قابل انعطاف در کارخانجات تولیدی، تجهیز و راه اندازی ماشین آلات، تغذیه شبکه برق خانگی، داخل سینی های برق و مکان هایی که بایستی محصول به صورت نصب ثابت قرار بگیرد استفاده می‌شود.

موارد مصرف : جهت نصب در داخل یاخارج ساختمان، داخل دیوار و در زیرزمین

موارد منع مصرف: در مکان‌هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد، مناسب نمی‌باشد.

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.