کابل غیرقابل انعطاف سبک (مفتولی)

آشنایی با کابل مفتولی غیرقابل انعطاف

کابـل هـای غیرقابـل انعطـاف مفتولـی سـبک در دو گـروه تـک‌رشـته و چنـد رشـته بـا هـادی مسـی آنیـل شــده بــا مشــخصات و الزامــات اســتاندارد مربوطــه قابــل تولیــد و عرضــه مــی‌باشــند. این نــوع کابــل‌هــا بایــد بــا مقــررات مربوطــه در اســتاندارد ISIRI 607-4 ، IEC 60227-4 مطابقت نماید.

مشخصات فنی

کابل‌های مفتولی و نیمه افشان با عایق و روکش PVC جهت مصارف صنعتی و خانگی

تعداد هادی ها : ‌ 2 ، 3 ، 4 یا 5

ولتاژ نامی :

U° / U = 500/300 V

استاندارد مرجع:

ISIRI 607 – 4

IEC 60227 – 4

الزامات دمایی و محدوده حرارتی :

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC

در سطح کابل :

در حالت نصب ثابت : 30oC- تا 70oC+

در حالت خم‌شوندگی : 5oC- تا 50oC+

آزمون ولتاژ : DC2000 V

ساختار محصول

CU/PVC/PVC/PVC

هادی: مس آنیل شده کلاس1 (مفتولی)، برای هادی‌های تا سطح مقطـع 10mm² و کلاس 2 (نیمه افشان) برای کلیه سایزهای هادی، مطابق استاندارد ملی  ISIRI 3084 و IEC 60228

گروه 1 : هادی تک‌مفتولی

گروه 2 : هادی‌های تابیده شده منظم

عایق:

آمیزه PVC از نوع C بوده و هادی را در بر گرفته باشد. 

رشته‌ها :

رشته‌ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می‌شوند.

روکـش میانـی :

رشـته‌هـای بهـم تابیـده شـده بایسـتی بـه وسـیله یـک پوشـش داخلـی اکسـترود شـده شـامل لاستیک غیـر ولکانیـزه و یــا آمیــزه ای از پلاستیک پوشــانیده شــوند. جدا نمــون رشــته هــا از هــم بایــد بــه آســانی انجــام شــود. روکـش میانـی در اصطلـاح فیلر نامیده می‌شود.

روکش : PVC نوع °70 ST4 بوده و روکش میانی را در بر گیرد.

رنگ روکش : مشکی

کاربرد

از کابل های غیر قابل انعطاف در کارخانجات تولیدی، تجهیز و راه اندازی ماشین آلات، تغذیه شبکه برق خانگی، داخل سینی های برق و مکان هایی که بایستی محصول به صورت نصب ثابت قرار بگیرد استفاده می‌شود.

موارد مصرف : جهت نصب در داخل یاخارج ساختمان، داخل دیوار و در زیرزمین

موارد منع مصرف: در مکان‌هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد، مناسب نمی‌باشد.

#
سایز (mm²)
ضخامت عایق (mm)
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد (ohm/km)
ضخامت اسمی عایق (mm)
تعداد و قطر رشته های هادی (n×d)
وزن کلاف صد متری (Kg)
1
4 × 2 re

0.05 ± 3.9

4.61

0.8

2.21 × 1

1.2

2

4 × 2 rm

0.05 ± 4.1

4.61

0.8

0.836 × 7

1.2

3

6 × 2 re

0.05 ± 4.5

3.08

0.8

2.76 × 1

1.2

4

6 × 2 rm

0.01 ± 4.8

3.08

0.8

1.02 × 7

1.2

5

10 × 2 re

0.01 ± 5.6

1.83

1

3.54 × 1

1.4

6

10 × 2 rm

0.01 ± 6.1

1.83

1

1.33 × 7

1.4

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.