WhatsApp Image 2022-09-01 at 11.34.45 (2)

گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه های داخلی و بین المللی محصولات سیم و کابل نور زنجان

استاندارد 1-3569

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 جهت طراحی و تولید کابل های قدرت برای ولتاژ های 0.6/1 کیلو ولت

استاندارد 4-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 4-607 جهت طراحی و تولید کابل های غیرقابل انعطاف با روکش PVC

استاندارد 6-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 6-607 جهت طراحی و تولید کابل های بالابر و اتصالات متحرک با عایق و روکش PVC

تائیدیه توانیر کابل 10 و 16

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 10mm2 و 16mm2 با هادی آلومینیومی

تائیدیه توانیر کابل 25 و 35

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 25mm2 و 35mm2 با هادی مسی

استاندارد 3-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 3-607 جهت طراحی و تولید سیم افشان و مفتولی با عایق PVC

استاندارد 5-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 5-607 جهت طراحی و تولید کابل های قابل انعطاف با روکش PVC

تائیدیه توانیر کابل 25 و 35

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 25mm2 و 35mm2 با هادی آلومینیومی

تائیدیه توانیر 1.5 تا 16

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 1.5mm2 تا 16mm2 با هادی مسی