گواهینامه 1-3569

گواهینامه ها

گواهینامه‌ها

گواهینامه های داخلی و بین المللی محصولات سیم و کابل نور زنجان

گواهینامه 1-3569

استاندارد 1-3569

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 جهت طراحی و تولید کابل های قدرت برای ولتاژ های 0.6/1 کیلو ولت
گواهینامه 3-607

استاندارد 3-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 3-607 جهت طراحی و تولید سیم افشان و مفتولی با عایق PVC
گواهینامه 4-607

استاندارد 4-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 4-607 جهت طراحی و تولید کابل های غیرقابل انعطاف با روکش PVC
گواهینامه 5-607

استاندارد 5-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 5-607 جهت طراحی و تولید کابل های قابل انعطاف با روکش PVC
گواهینامه 6-607

استاندارد 6-607

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 6-607 جهت طراحی و تولید کابل های بالابر و اتصالات متحرک با عایق و روکش PVC
06

تائیدیه توانیر کابل 25 و 35

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 25mm2 و 35mm2 با هادی آلومینیومی
07

تائیدیه توانیر 10 و 16

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 10mm2 و 16mm2 با هادی آلومینیومی
08

تائیدیه توانیر 1.5 تا 16

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 1.5mm2 تا 16mm2 با هادی مسی
09

تائیدیه توانیر کابل 25 و 35

اخذ تاییدیه علامت استاندارد اجباری با کد مشخصه 1-3569 برای کابل های زمینی تک رشته و چند رشته با مقطع هادی 25mm2 و 35mm2 با هادی مسی