• 1L3A2261 1
  • 1L3A2249 1
  • 1L3A9854
کابــل هــای کواکســیال دارای یــک روکــش کــه بــرای حفــاظ مکانیکــی کابــل اســت بــر روی شــیلد خــود هــم هســتند. واژه کواکســیال یــا هــم محــور از آنجــا گرفتــه شــده اســت کــه هــادی داخلــی و شــیلد دارای محــور هندســی مشــترک هســتند. 
کابــل کواکســیال توســط مهنــدس و ریاضــی دان انگلیســی Oliver Heaviside در ســال ۱۸۸۰ اختــراع شــده اســت.
 
مشخصات فنی:
کابل کواکسیال فرکانس باال FREQUENCY HIGH مطابق استاندارد 3501 JIS مقاومت عایقی : حداقل 10000 مگا اهم بر کیلومتر تست ولتاژ : HZ 50 AC 2000V امپدانـس مشـخصه کابـل )Z0 )توسـط مقـدار ثابـت دی الکتریـک عایـق داخلـی و شـعاع هـادی داخلـی و بیرونـی مشـخص مـی شـود. مقـدار امپدانـس مشـخصه بسـیار مهـم اسـت، چـرا کـه امپدانـس منبـع و بـار بایـد بـا هـم هماهنـگ باشـند تـا از انتقـال حداکثـری تـوان اطمینـان حاصـل شـود. 
ساختار کابل:
VC/CU/AL FOIL/PE/CU هادی مس آنیل شده گروه 1 یا 2 مطابق استاندارد 60228 IEC عایق پلی اتیلن فوم فویل آلومنیوم بافت مسی آنیل شده روکش PVC به رنگ سفید و مقاوم در برابر اشعه U 
 
کاربرد:
کابــل کواکســیال بــه عنــوان خــط انتقــال داده بــرای ســیگنال هــای رادیویــی و تلویزیونــی اســتفاده مــی شـود. یکـی از کاربـرد هـای آن خطـوط تغذیـه بـرای اتصـال فرسـتنده هـای و گیرنـده هـای رادیویـی بـه آنتـن مـی باشـد. دیگـر کاربـرد کابـل کواکسـیال اسـتفاده در شـبکه هـای کامپیوتـری اسـت و کاربـرد دیگـر آن بـرای انتقـال سـیگنال هـای تلویزیونـی و ماهـواره ای اسـت. یکـی از مزایـای کابـل کواکسـیال نسـبت بـه دیگـر خطـوط انتقـال رادیویـی ایـن اسـت کـه در یـک کابـل کواکسـیال ایـده آل میـدان الکتـرو مغناطیسـی فقـط در فضـای بیـن هـادی و شـیلد (هـادی داخلـی و بیرونـی) وجـود دارد.
ایـن مزیـت باعـث مـی شـود کـه بتـوان ایـن کابـل را در کنـار اشـیاء فلـزی اسـتفاده نمـود بـدون اینکـه از تلفـات انـرژی کـه در دیگـر کابـل هـای انتقـال رخ مـی دهـد. همچنیـن کابـل کواکسـیال از سـیگنال در برابــر تداخــل میــدان هــای الکتــرو مغناطیســی خارجــی توســط شــیلد محافــظ محافظــت مــی کنــد. کابـل هـای بـا قطـر بزرگتـر و کابـل هـای بـا چندیـن الیـه شـیلد نشـتی کمتـری دارنـد. ایـن خاصیـت کابـل کواکسـیال باعـث مـی شـود کـه ایـن کابـل گزینـه مناسـبی بـرای انتقـال سـیگنال هـای ضعیـف کـه تحمـل تداخـل عوامـل محیطـی را ندارنـد باشـد. کابـل هـای کواکسـیال تولیـدی ایـن شـرکت بـه صـورت تمـام مـس و بـا مشـخصات زیـر مـی باشـد کـه بنـا بـه درخواسـت مشـتری و نـوع سـفارش ایشـان قابـل تغییـر مـی باشـد.
 
 
در حالــت کلــی کابــل هــای کواکســیال بــه دو نــوع کابــل آنتــن 5C.4-2v و کابــل دوربیــن RG59 دســته بنــدی مــی شــود کــه مشــخصات فــی آنهــا در جــدول زیــر قابــل مشــاهده مــی باشــد.
5 2