گواهینامه

گواهینامه ها گواهینامه های کشوری و بین المللی محصولات سیم و کابل نور گواهینامه اروپا استانداردی جهانی برای محصولات جهانی ایزو 9001 : 2015 مفتخریم به داشتن گواهینامه ISO و تولید محصولاتی با کیفیت جهانی استاندارد 1-3569 گواهی استاندارد تولید کابل های قدرت استاندارد 3-607 گواهی استاندارد تولید سیم های افشان و مفتولی استاندارد 4-607 […]

کابل مخابراتی بیرون ساختمان (زمینی)

کابل مخابراتی بیرون ساختمانی دارای روکش مستحکم جهت مقاوم سازی کابل در برابر بارندگی و نور خورشید می باشند. این کابل ها به صورت متداول به رنگ مشکی هستند و به واسطه روکش مقاوم، قابلیت خمش کمی دارند و شکننده تر می باشند

کابل کواکسیال

واژه کواکســیال یــا هــم محــور از آنجــا گرفتــه شــده اســت کــه هــادی داخلــی و شــیلد دارای محــور هندســی مشــترک هســتند. کابــل کواکســیال توســط مهنــدس و ریاضــی دان انگلیســی Oliver Heaviside در ســال 1880 اختــراع شــده اســت.

کابل قدرت غیرقابل انعطاف

کابل قدرت یا ولتاژ بالا یکی از انواع کابل برق است که برای انتقال قدرت با ولتاژ بالاتر طراحی‌ شده است. از این‌ رو در نیروگاه‌ها، تابلوهای توزیع برق و… که نیاز به کابل‌هایی مقاوم در برابر فشارهای قوی است، از آن استفاده می‌کنند.

کابل قدرت انعطاف پذیر

کابل قدرت یا ولتاژ بالا یکی از انواع کابل برق است که برای انتقال قدرت با ولتاژ بالاتر طراحی‌ شده است. از این‌ رو در نیروگاه‌ها، تابلوهای توزیع برق و… که نیاز به کابل‌هایی مقاوم در برابر فشارهای قوی است، از آن استفاده می‌کنند.

کابل بالابر گرد

ایـن نـوع از محصـولات مطابـق اسـتاندارد ملـی ISIRI 607-6 و 60227 IEC از مقطـع هـادی 6 بـه بـالا عمومـا تولیــد می‌گردنــد کــه بــه آن هــا کابــل‌هــای افشــان نیمــه ســنگین نیــز اطـلـاق مــی‌شــود.

کابل افشان سبک

کابـل‌هـای افشـان سـبک یـا کابـل‌هـای انعطـاف پذیـر بـا هـادی افشـان مسـی و بـا مصـارف و کاربـرد خانگــی و ماشــین آلات برقــی کوچــک بــا بــار مکانیکــی ســبک هســتند. از ایــن کابــل‌هــا نبایــد انتظــار اسـتحکام فیزیکـی و حرارتـی بـالا داشـت؛ بـر ایـن اسـاس نصـب و اسـتفاده از آن در کابل‌کشـی‌هـای بیرون از سـاختمان، تجهیـزات صنعتـی و دسـتگاه‌هـای گرمایشـی مجـاز نمـی‌باشـد.

کابل افشان معمولی

کابل افشان در انواع کابل فشار ضعیف، قدرت، ارت، کنترل، کابل کولری و … تولید می شود. این کابل ها به دلیل انعطاف پذیری بالا، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. از این محصولات اغلب در مکان هایی که نیاز به پیچش و انعطاف زیادی وجود دارد، استفاده می شود.

کابل مفتولی و نیمه افشان سبک

کابل مفتولی و نیمه افشان سـبک در دو گـروه تـک‌رشـته و چنـد رشـته بـا هـادی مسـی آنیـل شــده بــا مشــخصات و الزامــات اســتاندارد مربوطــه قابــل تولیــد و عرضــه مــی‌باشــند. این نــوع کابــل‌هــا بایــد بــا مقــررات مربوطــه در اســتاندارد ISIRI 607-4 ، IEC 60227-4 مطابقت نماید.