• کابل افشان 1
  • کابل افشان 2
  • کابل افشان 3
  • کابل افشان 4

ایـن نـوع از محصـوالت مطابـق اسـتاندارد ملـی 5-607 و 60227IEC-7 از مقطـع هـادی 75.0 به بـاال تولید میگردنـد کـه بـه آن هـا کابـل هـای افشـان قابـل انعطـاف نیـز اطـاق مـی شـود.ضخامت نامـی عایـق و روکـش در اسـتاندارد مربوطـه آمـده اسـت.

مشخصات محصول:
کابل افشان مطابق استاندارد 
0245 VDE 7-60227 IEC, و 5-607 ISIRI –
ولتاژ نامی :
V 500/300 = U° / U 
 الزامات دمایی و محدوده حرارتی :
 حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70 – C° 
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه :
 C150°
 در سطح کابل : 
در حالت نصب ثابت :
 40 -C °تا 70 +C °
در حالت خم شوندگی : 
5 -C °تا 50° +C
 آزمون ولتاژ : 5min2000 Hz 50 ac V
 
ساختار محصول:
VC/PVC/CU 
هادی: 
مس آنیل شده گروه۵ ( انعطاف پذیر )
 مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI 
عایق: 
آمیزه PVC از نوع D/PVC. 
 روکش :
 PVC نوع C 70 ST5° 
نحوه قرار گیری رشته ها : 
رشـته هـا بـا طـول تـاب مشـخص شـده در اسـتاندارد بـه هـم تابیـده مـی شـوند اسـتفاده از رشـته در مرکـز مجـاز نمـی باشـد . 
کاربرد:
ایـن نـوع کابلهـا جهـت اسـتفاده بـه منظـور کنتـرل و اتصـال در ماشـین هـا ، تسـمه نقالـه هـا ، خطـوط تولیـد ،صنایـع ابـزار آالت ماشین ها، خطوط مونتاژ ،تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط کاربرد دارند.
13 1