• کابل افشان سبک1
  • کابل افشان سبک 2
  • کابل افشان سبک 4
  • کابل افشان سبک 5

کابـل هـای افشـان سـبک یـا کابـل هـای انعطـاف پذیـر بـا هـادی افشـان مسـی و بـا مصـارف و کاربـرد خانگــی و ماشــین آالت برقــی کوچــک بــا بــار مکانیکــی ســبک هســتند. از ایــن کابــل هــا نبایــد انتظــار اسـتحکام فیزیکـی و حرارتـی بـاال داشـت؛ بـر ایـن اسـاس نصـب و اسـتفاده از آن درکابل کشـی هـای بیرون از سـاختمان، تجهیـزات صنعتـی و دسـتگاه هـای گرمایشـی مجـاز نمـی باشـد .ایـن محصـوالت مطابـق اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللــی در ســبد محصــوالت پرفــروش ایــن شــرکت قــرار دارد.

مشخصات فنی:
کابل افشان مطابق استاندارد 0245 VDE 7-60227 IEC, و 5-607 ISIRI –
ولتاژ نامی :U° / U = 300/V300
 الزامات دمایی و محدوده حرارتی : 
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : C70° 
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150 C° 
در سطح کابل : در حالت نصب ثابت : -C40 °تا C + C70 ° در حالت خم شوندگی : -C5 °تا C+ 50 C° 
آزمون ولتاژ : 5min Hz 50 ac V 2
 
ساختار محصول:
C/PVC/CU 
هادی: 
مس آنیل شده گروه۵ ( انعطاف پذیر ) مطابق استاندارد IEC 60228 یا 3084ISIRI 
عایق: آمیزه PVC از نوع D/PVC 
روکش : PVC نوع 70ST5 C°
رنگ روکش : مشکی، سفید یا مطابق سفارش مشتری 
نحوه قرار گیری رشته ها :
 بند گرد : رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می شوند.
 بند تخت : رشته ها بایستی به طور موازی قرار گیرند.
 
کاربرد:
1 -تجهیزات روشنایی آویزی در ساختمان ها 
2 -تجهیزات روشنایی قابل حمل مانند چراغ مطالعه و نورتاب 
3 – کابـل رابـط وسـایل الکتریکـی خانگـی ماننـد پنکـه، هـم زن، مخلـوط کـن، آب میـوه گیـری، جـارو برقـی، دسـتگاه هـای صوتـی و تصویـری و ماشـین هـای اداری و دفتـری 
4 – کابل رابط دستگاه محافظ ولتاژ خانگی استاندارد تولید : 5-60227 IEC و 5.21 HD CENELEC، 5-607 I
15 1