• 1کابل بالابر
  • 3 کابل بالابر
ایـن نـوع از محصـوالت مطابـق اسـتاندارد ملـی 6-607 و 71C60227IEC از مقطـع هـادی 6 بـه بـاال عمومـا تولیــد میگردنــد کــه بــه آن هــا کابــل هــای افشــان نیمــه ســنگین نیــز اطــلاق مــی شــود.
ضخامت نامــی عایـق و روکـش در اسـتاندارد مربوطـه آمـده اسـت.
 
مشخصات فنی : 
کابل باالبر مطابق استاندارد 60227 IEC و 6-607 ISIRI –
ولتاژ نامی :V 750/450 = U° / U
الزامات دمایی و محدوده حرارتی :
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : C70°
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : C150°
در سطح کابل :
 در حالت نصب ثابت :-C40 °تا +C70° در حالت خم شوندگی : -C5 °تا +C50°
 آزمون ولتاژ : 5min Hz 50 ac V 2
 
ساختار محصول:
C/PVC/CU
هادی:
 مس آنیل شده گروه۵ ( انعطاف پذیر ) مطابق استاندارد 60228 IEC یا 3084 ISIRI
عایق:
 آمیزه PVC از نوع D/PVC. روکش : PVC نوع °70 ST5
نحوه قرار گیری رشته ها :
رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد به هم تابیده می شوند .
کاربرد:
ایــن نــوع کابلهــا بــرای اســتفاده جهــت اســتفاده در باالبرهــا و نیــز در اتصــاالت متحــرک مناســب مــی باشــند .
11 1