کواکسیال-3

کابل کواکسیال فرکانس بالا 50 و 75 اهم

کابــل‌هــای کواکســیال دارای یــک روکــش کــه بــرای حفــاظ مکانیکــی کابــل اســت بــر روی شــیلد خــود هــم هســتند. واژه کواکســیال یــا هــم محــور از آنجــا گرفتــه شــده اســت کــه هــادی داخلــی و شــیلد دارای محــور هندســی مشــترک هســتند. کابــل کواکســیال توســط مهنــدس و ریاضــی دان انگلیســی Oliver Heaviside در ســال 1880 اختــراع شــده اســت.