• کابل تلفن indoor 1
  • کابل تلفن indoor 2
  • کابل تلفن indoor 3
  • کابل تلفن indoor 4

مشخصات فنی و کاربردی:
 مخابراتی ایران کابل تلفنی مطابق استاندارد 60189 IEC , 0815 VDE , TCI
 الزامات دمایی و حرارت مجاز :
 در حالت خم شو
 5°-C تا 50°+C
درحالت نصب ثابت
30°-C تا 70°+C
 ولتاژ نامی:
 حداکثر ولت 200
 آزمون ولتاژ : 
رشته/رشته : 

 50Hz. c.a 2000V
 رشته/اسکرین
 50Hz. c.a 1000V –
 مقاومت عایقی: 
حداقل km*ohm 500M
 خازن متقابل:
 1000Hz at Km/100nF میلیمتر 0 / و 8 0 / ، 6 0 / ، 5 0 /
ساختار کابل:
 هادی مس انیل شده بصورت قطع اندود یا بدون قطع با قطرهای 4
 عایق : آمیزه پلی ونیل کلراید PVC . رشته ها با طول تاب مناسب و متفاوت از همدیگر زوج میشوند
حفاظ الکترواستاتیکی:
نوار پلی استر + سیم زمین + فویل آلومنیومی روکش PVC و عموما به رنگ طوسی می باشد.
 کاربرد:
 در تاسیســات تلفنــی داخــل ســاختمانها و مراکــز تلفــن بطــور ثابــت در زیــر و یــا روی دیــوار نصــب می‌گـردد . در خـارج از سـاختمان، اسـتفاده از آن فقـط بصـورت نصـب بـر روی دیـوار مجـاز بـوده و کاربـرد آن در زیــر زمیــن مجــاز نمی‌باشــد.
 جدول مشخصات:
بـا توجـه بـه ابعـاد و مشـخصات تولیـد محصـوالت ایـن شـرکت مطابـق جـدول زیـر بسـته بنـدی و بـه بـازار عرضـه مـی شـوند :
12 1