• کابل تلفن outdoor 1
  • کابل تلفن outdoor 2
  • کابل تلفن outdoor 3
مشخصات فنی:
کابل تلفنی مطابق استاندارد 60708 IEC , TCI *
 الزامات دمایی و حرارتی مجاز :
 • در حالت خم شو 5°-C تا 50°+C •
در نصب ثابت 30°-C تا 70°+C •
 ولتاژ نامی:
 حداکثر 200V •
 تست ولتاژ:
 • رشته/رشته
50Hz. c.1000Va در یک دقیقه •
رشته/اسکرین
 50Hz. c.3000Va در یک دقیقه •
 مقاومت عایقی:
 حداقل 50 km*Gohm •
 خازن متقابل: 55 1000Hz at Km/5
 ساختار محصول:
* هادی مس انیل شده بصورت قطع اندود یا بدون قطع با قطرهای 4/0 ،6/0 ،میلیمتر •
 عایق PE • رشته ها با طول تاب مناسب و متفاوت از یکدیگر زوج می‌شوند. 
• حفاظ الکترواستاتیکی:
 نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل • روکش از جنس PE بوده و به رنگ مشکی می باشد. 
 کاربرد: 
در خـارج از سـاختمان جهـت نصـب در شـبکههای محلـی تلفـن و در زیـر خـاک، داخـل لولـه و یـا کانـال بــکار میرونــد. نصــب ایــن کابلهــا در محیطهایــی کــه احتمــال آتشســوزی مــیرود، بــدون اقدامــات پیشــگیرانه حفاظتــی مجــاز نمی‌باشــد. 
 جدول مشخصات: 
بــا توجــه بــه ابعــاد و مشــخصات تولیــد محصــوالت ایــن شــرکت مطابــق جــدول زیــر تولیــد و بنــا بــه درخواســت مشــتری در متــراژ هــای خــاص بســته بنــدی و بــه بــازار عرضــه مــی شــوند :
 
12 1