• کابل مفتول 1
  • کابل مفتول 2
  • کابل مفتول 3
کابـل هـای غیرقابـل انعطـاف مفتولـی سـبک در دو گـروه تـک رشـته و چنـد رشـته بـا هـادی مسـی آنیـل شــده مطابــق اســتاندارد ملــی 3084 و IEC 60228 بــا عایــق و روکــش PVC بــا مشــخصات و الزامــات اســتاندارد مربوطــه قابــل تولیــد و عرضــه مــی باشــند.این نــوع کابــل هــا بایــد بــا مقــررات مربوطــه در اســتاندارد ملــی شــماره 1 و مقــررات ویــژه ای کــه در ایــن اســتاندارد آمــده اســت مطابقــت نمایــد. 
 
مشخصات فنی:
کابل مفتولی مطابق استاندارد 0245 VDE 4-60227 IEC, و 4-607 ISIRI 
تعداد هادی ها : 
2 ، 3 ، 4 یا 5 رشته￾
ولتاژ نامی :
V 500/300 = U° / U 
 هادی ها باید با مقررات استاندارد ملی 3084 و یا 60228 IEC مطابقت نمایند. 
گروه 1 : هادی تک مفتولی 
گروه 2 : هادی های تابیده شده منظم 
الزامات دمایی و محدوده حرارتی : 
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70 C° 
حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150 C° 
در سطح کابل : در حالت نصب ثابت : 30 -C °تا 70+C° 
 در حالت خم شوندگی : 5 -C °تا 50 +C ° 
 آزمون ولتاژ : DC2000 V
 
ساختار محصول:
VC/PVC/CU 
هادی: 
مس آنیل شده گروه۵ ( انعطاف پذیر ) مطابق استاندارد IEC 60228 یا 3084ISIRI 
عایق:
 آمیزه PVC از نوع C/PVC بوده و هادی را در بر گرفته باشد. 
نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد مربوطه به هم تابیده می شوند. 
روکـش میانـی : 
رشـته هـای بهـم تابیـده شـده بایسـتی بـه وسـیله یـک پوشـش داخلـی اکسـترود شـده شـامل السـتیک غیـر ولکانیـزه و یــا آمیــزه ای ازپالســتیک پوشــانیده شــوند.
جدا نمــون رشــته هــا از هــم بایــد بــه آســانی انجــام شــود.
روکـش میانـی در اصطـاح فیلر نامیده می شود.
 روکش : PVC نوع °70 ST4 بوده و روکش میانی را در بر گیرد.
 رنگ روکش : مشکی 
 
کاربرد:
از کابل های غیر قابل انعطاف در کارخانجات تولیدی ، تجهیز و راه اندازی ماشین آلات ، تغذیه شبکه برق خانگی ، داخل سینی های برق و مکان هایی که بایستی محصول به صورت نصب ثابت قرار بگیرد استفاده می شود. 
موارد مصرف :
جهت نصب در داخل یاخارج ساختمان ،داخل دیوار و در زیر زمین 
 موارد منع مصرف:
 در مکان هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد،مناسب نمی باشد. 
 
استاندارد تولید : 6022740 IEC – 4-I
8 3