کابل جوش

استاندارد: ISIRI 196 , IEC 1926

ولتاژ اسمی: 450/750v

ساختمان: هادی از جنس مس تاییده نرم

عایق: از جنس PVC

Welding Cable:

Standard: ISIRI 196 IEC 1926

Rated voltage: 450/750v

Construction: Fine Bunched Annealed

Copper

Insulation: PVC Insulation