مفتول های مسی

قطر (میلی متر)
0.11
0.12
0.15
0.18
0.19
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.38
1.80
2.60
8
سایز (میلی متر مربع)مشخصات فنی
1.57×0.52
2.57×0.66
47×0.82
67×1.01
107×1.33
167×1.70
257×2.12
357×2.46
سایز (میلی متر مربع)مشخصات فنی
1.57×0.52
2.57×0.66
47×0.82
67×1.01
107×1.33
167×1.70
257×2.12
357×2.46