کابل مفتولی و نیمه افشان سبک

کابل مفتولی و نیمه افشان سـبک در دو گـروه تـک‌رشـته و چنـد رشـته بـا هـادی مسـی آنیـل شــده بــا مشــخصات و الزامــات اســتاندارد مربوطــه قابــل تولیــد و عرضــه مــی‌باشــند. این نــوع کابــل‌هــا بایــد بــا مقــررات مربوطــه در اســتاندارد ISIRI 607-4 ، IEC 60227-4 مطابقت نماید.

سیم مفتولی و نیمه افشان

سیم مفتولی و نیمه افشان در واقع تک رشته نبوده و از مجموعه ای از مفتول های تابیده شده در هم تشکیل شده است. این نوع سیم ها از حداقل 7 رشته از مقطع 0.5 تا 19 رشته تا مقطع 70 تولید میگردند.